Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

uchene otvad stenite na klasnata stayaЕРАЗЪМ+

Проект "Учене отвъд стените на класната стая"

№ 2016-1-UK01-KA219-024434-5

"Учене отвъд стените на класната стая" е проект, който ще разработи иновативни начини, чрез които учителите могат да осигурят по-вълнуващо реализиране на учебното съдържание за учениците. Проектът включва обучение на открито с цел повишаване на ентусиазма на учениците, постиженията им, свързан е с основните им умения по математика, науки и грамотност. Тези елементи са  съществен компонент за успешен, професионален и социален живот." (Европейска комисия, тематична работна група, 2010-2013 г.) Много ученици от начална училищна възраст са с ниска успеваемост, до 20% от младите европейци не достигат минимално ниво на умения в областта на математиката и науката.

В доклада Ofsted, за повишаване на стандартите и подобряване на живота, (UK) е установено, че когато са планирани и изпълнени добре, уроците извън класната стая допринасят значително за повишаване на тези стандарти и до подобряване на личното, социално и емоционално развитие на учениците. Смята се, че обучението извън класната стая може да направи ученето по-ярко и интересно за учениците и да подобри разбирането на науките от тях. Този проект ще се занимае с постиженията на учениците в ключови области на нашата учебна програма. Обучението ще  ни помогне да разработим по-ефективни начини за мотивиране на учениците от начална училищна възраст. Свързване на външните преживявания като стимули овладяване на знания и умения по математика, грамотност и науки ще подобри качеството на ученическата дейност.

Партньорите са 8: Англия, Белгия, Испания (Тенерифе), Литва, България, Румъния и Италия. Училищата-партньори от различен тип (публични, частни, с повече и с по-малко ученици) от различни икономически и социални райони. Това ще направи по-голямо въздействието на проекта по отношение на опита, обучението и резултатите, заради  домоментния им опит. Ще се предложат планирани дейности за обучение и ще се споделят идеи за разпространение на опита. Един по-широк набор от иновативни идеи за обучение ще бъде споделения опит между партньорите. Някои училища-партньори включват и предучилищна училищна възраст. Осъзнаваме колко е важно ранното развитие на ключовите умения, да бъдат планирани и включени в  обучителни дейности и ученици от тази възраст.

Дейностите ще включват: краткосрочни програми за обучение, транснационални срещи за координаторите, които ще поддържат организацията на проекта и дейностите, извеждайки обучение в практиката и висококачествени образователни материали. Те включват данни за измерване на въздействието на проекта:въпросници, брой участници на дейностите за обучение, учебни материали и други, DVD-та като доказателства за работата по проекта, блог, свързан с училищните сайтове.

Надяваме се, че:
методология на проекта ще бъде използвана и от други училище; дейностите на на открито да имат увеличаващ се потенциал за обучението на децата. Ние ще използваме нашите богати градски и селски среди и ще се опитаме да увеличим въздействието на  тези дейности максимално; Ще засилим положителните  преживявания на нашите деца. В културни различия, в различните стилове на учене и опит ние откриваме богатство за обучението, което този проект може да предложи на персонала и учениците. Когато е възможно, се надяваме да вградим прогресивни и устойчиви практики за обучение в нашата учебна програма, обучение за всяка от групите чрез инициативи за иновативни практики. Добре планираните дейности могат да спомогнат за развитието на уменията на задаване на въпроси и критично мислене, които са необходими за нашите деца и да отговорят на социалните, икономическите и екологичните промени на живота в бързо променяща се Европа.
Когато ние споделяме идеи, инициативи и обучение  специфични за нашите институции и европейски страни, ние се надяваме това да доведе до повишаване и  на учителската мотивация. Резултатите ще бъдат огромни за всички участници в рамките на проекта, това  се дължи и на досегашния ни опит за работа в европейски проекти и разбиране на важността на задачите за разпространение на резултатите, за да достигнат те до по-широка аудитория, за да имат дълготраен ефект и наистина да ни накара да променим нашите виждания за това какво можем да се научи отвъд стените класната стая.

Повече за проекта ще научите на: https://twinspace.etwinning.net/26848/home

logo classОт ноември 2015 г. 137 СУ „ Ангел Кънчев“  реализира  и работи по проект „CL@SS“ за развитие на социални компетенции на учениците от гимназиален курс на средното училище съвместно с Международен консорциум от организации: Националната школа по мениджмънт – България, Колеж по икономика – Румъния, Младежки център – Словения, Браншова организация на професионалните средни училища - Турция, Обучителна и консултантска организация – Чехия.
Продължителност на проекта :  01.11.2015 – 30.10.2017

Основните  цели на проекта са:
• Устойчиво развитие на социалните компетенции на учениците от гимназиален курс;
• Повишаване на интереса на учениците към учебните предмети и на мотивацията  им за учене.

Кои социални компетенции ще развиваме?
• К1 - Ефективна комуникация;
• К2 - Сътрудничество;
• К3 - Предприемачество;
• К4 - Решаване на проблеми;
• К5 - Учене през целия живот;
• К6 - Събиране и управление на информация.

Основни целеви групи:
• Преподаватели в гимназиален курс;
• Ученици от гимназиален курс.

Очаквани резултати
• Нов модел на преподаване, който ще стимулира активността и креативността на учениците и ще направи по-привлекателни учебните занятия;
• Развити преносими компетенции, които ще увеличат конкурентоспособността на учениците, ще хармонизират взаимоотношенията на младите хора;
• Повишени удовлетвореност  и самочувствие на учителите в учебния процес.

Очакваното въздействие:

За учениците:
• по-привлекателни учебни часове;
• по-разбираемо учебно съдържание;
• по-добра производителност;
• по-голяма мотивация да учат;
• плавен преход към по-нататъшно образование и към пазара на труда;

За учителите:
• по-добра квалификация;
• по-добра мотивация и увереност в обучението на своите ученици;

За средното училище като цяло:
• по-ефективен учебен процес;
• оптимизиране на извънкласни разходи за обучение;
• по-ефективна комуникация и сътрудничество между страните в учебно-възпитателния процес.

Уеб сайт на проекта: http://softskillsatclass.eu/

Новини от втората международна среща в ПРАГА

eicbs logo 137su

През учебните 2016/2017 и 2017/2018 години ще бъде реализиран училищен проект свързан с повишаване квалификацията на учителите работещи в 137 СУ. Очакванията на 137 СУ по отношение качеството на предоставяните образователни услуги са изразени най-общо в заглавието на проекта "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ И СЪВРЕМЕННО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ". Той синхронизира нуждите на Европейския съюз и националните образователни изисквания с потребностите на училищния екип. Проектът е изцяло финансиран от Европейската комисия със средства на програма ЕРАЗЪМ+.

  • В резултат от анализ на реалностите и необходимостта от подобряване на качеството на работа в 137 СУ формулирахме като основна цел на проекта непрекъснатото поддържане високо нивото на ключовите компетенции на ръководния и учителски състав на 137 СУ  чрез образователни програми, които да способстват за развитие на уменията на учителите за креативност, споделяне и сътрудничество в образователния процес с учениците. Подцелите на проекта ни са:

» Чрез прилагане на образователни иновации и разширяване на връзките, обмена на образователни продукти  и съвместните дейности на ученици и учители с  партньори от други европейски държави да се постигне повишаване нивото на комуникация на използваните чужди езици.

» Чрез подобряване на дигиталните компетенции на учителите и прилагането на усвоени нови образователни технологии да се постигне повишаване креативността на учениците ни и готовността им за очакващия ги пазар на труда.

» Чрез повишаване компетентността на училищния персонал се очаква подобряване на качеството и стилът на  работа в 137 СОУ "Ангел Кънчев".

  • Брой и профил на участниците:

- 2 начални учители с творчески подход към образователните новости и процеса на споделяне;
- 2 учители и психолог от тези, които в момента обучават деца със СОП;
- 2 учители по езици и 2 учители по математика и науки, мотивирили най-голям брой ученици за участие в състезания и олимпиади в последните 3 години;
- 1 учител сред придобилите квалификация за преподаване по програмите на Junior Acievement в българското училище и използвали програмите през последните 3 години;
- 2 учители, преподаващи спорт и/или изкуства, организирали ученици в уроци вън от класната стая през последните 3 години;
- 1 учител по информационни технологии, владеещ английски език и участвал във въвеждането на нови информационни ресурси в обучението през последните 3 години;
- 2 учители преподаващи други предмети на чужд език, които са участвали активно в предишни училищни проекти;
- координатор на проекта;
- директор и заместник директори.

При реализиране на проекта ще се използват следните методи:

- анализ на нуждите и резултатите, целеполагане, дискусии по процедури, избор на дейности, обучение, разпространенение на резултати, оценка.

Предвижданите от нас резултати и въздействие ще бъдат разпознати в подобрения капацитет на 137 СУ през следващите 3 години и ще се изразяват в:

- подобряване атмосферата в класните стаи;
- насищане с електронни уроци и използване на приложими ИТ;
- предприемачеството ще се овладява с казуси;
- придобиване на нови уменията на учениците за работа с интернет и сигурност на ИКТ;
- укрепване на екипния модел на работа за учителите;
- въвеждане на нови методи за усъвършенстване на екипния модел на управление и лидерски умения за успех;
- постигане на по-добри образователни резултати за училището;
- повишаване привлекателността на 137 СУ.

В дългосрочен план за учениците ни промяната ще бъде изразена в:

- повишаване успеваемостта и мотивацията за активно присъствие в класната стая за повече от половината от учениците ни; формиране на реална способност у тях да прилагат своите знания в определен контекст; ще се повиши мотивацията на учениците за кариерно развитие в съответната област; мотивация за висше образование.

За проекта и обученията можете да прочетете повече на: https://twinspace.etwinning.net/22063/home

Страница 3 от 9

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре