Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...


Уважаеми потребители,


от 06.03.2023 г. 137 СУ "Ангел Кънчев" има изграден изцяло нов информационен сайт, достъпен на адрес: https://137su.org.
За актуална информация за дейността на училището, моля, посетете https://137su.org

Настоящата страница ще бъде активна до 30.3.2024 г.


 

ПРАВИЛА за организиране на дейностите по възстановяване на образователния процес за ученици 1-4 клас

Декларация за съгласие - DOCX формат | PDF формат

 

Протокол за работа в 137 СУ „Ангел Кънчев“ в присъствена форма на обучение и обучение в електронна среда от разстояние  през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

1.    Спазване на общите здравни мерки.
2.    Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително:
-    в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая,  бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица.
-    в класните стаи и другите учебни помещения ( кабинети по ИТ и физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
-    Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание, а в кабинетите по ИТ ползването на ръкавици е задължително;

-    Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училището осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.
-    Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
3.    Ежедневно трикратно (преди началото и след приключване на съответната смяна) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия  да се увеличат. Учебните стаи да се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището да се осигури течен сапун или дезинфектанти, както и регулярно да се изхвърля боклука.
4.    Засилена лична хигиена и условия за това:
•    Да се осигури течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.
•    Да се осигури дезинфектант за ръце на входа на училището, в коридорите и в учителската стая.
•    Да се създадат навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
•    Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
5.    Спазване в столовата и в бюфета на „Препоръки към бизнес операторите и
           работодателите от хранителния бизнес“ на МЗ и БАБХ.

Б. Препоръчителни мерки в:  

1.     Класната стая:
•    Да се отделят паралелките от начален етап на първия етаж. Достъпът до шкафчетата с лични вещи от учениците от начален етап се извършва съобразно изисквания
•    Да се провеждат максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
•    Да се използва  един/а учебен чин/учебна маса от един ученик , където е приложимо.
•    Да се осигури  физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо.
•    Да се разпределят часовете между учителите по един предмет с цел формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.
•    Да се намалят и да не се поставят ненужни предмети в коридори/класни стаи.
•    След приключване на учебните занятия за съответната смяна учителите извеждат учениците до входа на училището, а задължение на учениците е да напуснат максимално бързо територията на учиището.
2.    Коридорите и стълбищата:
•    Да се създаде организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
•    Да се създадат правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.
3.     Междучасията и тоалетните/санитарни/ помещения
•    Да се изготви график за различно начало на учебните занятия за начален, прогимназиален и гимназиален етап.
•    Да се осигури свободен режим за ползване на тоалетните в междучасията и по време на час, спазвайки хигиенните изисквания.
4.    Входове:
•    Да се отворят двата  входа , така че да не се допуска струпване и да се осигури  лице за  пропускателния режим на всеки вход – главен дежурен + портиер.
Входът към Мото Пфое да се ползва от учениците, чийто класни стаи са на втория етаж. Централният вход – от учениците от първия етаж. Учениците от втора смяна влизат в сградата в 13 часа и 15 мин.
5.    Стола и бюфета:
•    Да се изготви график за столовото хранене.
     Да не се допуска  споделяне на храни и напитки.
•    Препоръчително е родителите да осигуряват закуска/обяд/ за своите деца от вкъщи.
6.    Училищния двор:
•    Да се ограничи максимално влизането на външни лица в сградата на училището и достъпа на родители в двора и в близост до входа.
•    Допускане на придружители на деца със СОП в училището да става при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
•    Да се обособят зони за отделните паралелки на двора.
•    При възможност да се провеждат повече занятия навън.
•    Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване
7.    Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация. Учителска стая
•    Да се ограничи близката комуникация между учители и престоя им в учителската стая.
•    По-голяма част от комуникацията да се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация да се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
•    Комуникацията с родителите да се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
•    Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети да става в електронна среда, а при присъствена форма на обучение - в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
8.    Физкултурен салон:
•    Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. Поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.
9.    Закуски по Държавен фонд „Земеделие“
•    Приемат се един път седмично.

Б. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси
•    Отдаването на училищната и/или спортната база под наем се извършва при стриктно спазване на изискванията за работа в условията на COVID-19.
Г. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:
•    Да се създадат групи за бърза комуникация (директор – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).
•    Да се определи продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.
•    Класните ръководители запознават учениците с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

Подготвителните мерки:
1.    Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми – женската съблекалня над физкултурния салон.
2.    Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. Медицинското лице в училище извършва това в началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от дежурния учител. Учителите, които влизат в първия учебен час, да подават обратна информация на медицинското лице за общото състояние на учениците.
3.    Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по- бързо да се определят потенциалните заболели.
4.    Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището включват:

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение
•    Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.
•    На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
•    Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
•    На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на нов тест за корона вирус.
•    След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция .
•    Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
•    Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик
•    Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
•    В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
•    Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора.
•    Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
o    Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
o    Класният ръководител в начален етап на основно образование.
o    Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
o    Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
•    Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
•    Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
•    При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
•    След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
•    Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение
•    Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
•    Избягва се физически контакт с други лица.
•    При възможност използва личен транспорт за придвижване.
•    Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
•    Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
•    Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
•    След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок  при спазване на изискванията.
•    Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
•    Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек
•    Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от
разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
•    Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
•    Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора.
•    В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
•    Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
o    Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
o    Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
o    Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
•    Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
•    Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
•    След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
•    Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние
Обучението си в електронна среда от разстояние (ОЕСР) се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.
Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.
В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище
В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.
При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.
Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци.
•    Ученикът  подлежи на оценяване.
•    Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна.
Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез възлагането на
индивидуални задачи в електронна среда.
В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.
Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.
Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

•    Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
•    Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
•    Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията
•    Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:
o    Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР , като отсъствия се поставят и в двата случая.
•    Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР .
•    Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина
•    Готовност за осигуряване на заместващи учители, които да  осъществяват ОЕСР в случай на необходимост.

Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19

А. Случаи, при които обучението на учениците в дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от родителите.
С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение. Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие.
Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:
•    Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).
В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 - с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.
•    Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик 1. - 12. клас).
•    Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.
За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. - 12. клас. Учениците от 1. - 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална форма само по изключение, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина.
В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование - и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити. За начален етап  тези 10 часа се разпределят по основните предмети: БЕЛ, математика, природознание, човекът и обществото.  
С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове да се осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.
За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан.
Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.
Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.
Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.
Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:
•    Информиране на родителите и разясняване на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в рискова група.
•    Определяне на учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или консултации в електронна среда от разстояние, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им.
•    Подаване към РУО на информация за учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им.

Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия

Отчитайки, от една страна, трудната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19, която може да доведе в отделни случаи до карантиниране на една или повече паралелки в училище, на цяло училище, на населено място или регион, да наложи задържане вкъщи на отделни ученици, които страдат от заболявания, които ги поставят в рискова група от СOVID 19, и зачитайки правото на родителите да не пускат децата си да присъстват в клас, училището може да предостави съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети.
Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, в случай че училището разполага с техническите и технологичните условия и ако при отделни паралелки това е осъществимо, на учениците, които не присъстват в училище по уважителни причини, да се осигури възможност да наблюдават уроци на своята или друга паралелка от училище, което да ги подпомогне в процеса на самоподготовка.
На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

Настоящият протокол е изготвен въз основа на НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 на МОН , съобразно условията в 137 СУ. При промяна на обстоятелствата подлежи на допълнения и изменения.

Приложение № 2

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

Децата са податливи на инфекция с причинителя на COVID-19, но обикновено протичането при тях е безсимптомно или с по-леки симптоми в сравнение с възрастните. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане. Данните за децата като източници на разпространение на новия коронавирус са все още ограничени, като непрекъснато се натрупва все по-нова и нова информация, свързана с протичането на заболяването и неговите последствия в детската възраст.

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и същият ще бъде периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.). Вниманието трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на
 
усложнения след COVID-19 е реален. Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

Предвид гореизложеното при преценка на лекуващ или проследяващ лекар форма на обучение, различна от дневната, може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не са посочени в списъка.

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко дете от лекар специалист, провеждащ наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог. За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

Имунология
Първични имунни дефицити при деца - над 200 вида. Техният брой се променя всяка година.

Детска кардиология
1.    Хемодинамично значими
Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ) и налагат прием на медикаменти:
-    ВСМ с ляво-десен шънт
-    цианотични ВСМ
-    обструктивни ВСМ
-    комплексни ВСМ
2.    Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН
3.    Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение
4.    Артериална хипертония - ІІ степен
Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:
-    сърдечна недостатъчност
-    белодробна хипертония
 
-    артериална хипоксемия (сатурация под 85%)
-    риск от внезапна смърт
-    коморбидност с органна увреда


Детска неврология
Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия - ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система.

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега - индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност).

Детска ревматология
1.    Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици
2.    Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца
3.    Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента


Хронични ендокринологични заболявания
1.    Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром
2.    Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма
3.    Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми
4.    Болест на Адисон
5.    Новооткрити тиреотоксикози


Метаболитни и генетични заболявания
1.    Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип - органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза
2.    Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит - синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром
3.    Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея
4.    Мукополизахаридози
 
Детска нефрология и хемодиализа
1.    Деца след бъбречна трансплантация
2.    Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром, васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)

Детска гастроентерология
1.    Болест на Крон
2.    Улцерозен колит
3.    Автоимунен хепатит
4.    Деца на домашно парентерално хранене
5.    Деца с трансплантиран черен дроб


Детска фтизиатрия
1.    Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне - първите 2 месеца
2.    Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне - до трайно обезбациляване
3.    Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на неврологичната симптоматика и обезбациляване
4.    Всички    хематогенно-десиминирани    форми    -    до    нормализиране    на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

Детска онкохематология
1.    Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия
2.    Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)
3.    Всички    хематологични    заболявания,    на    лечение    с    кортикостероиди    и/или имуносупресивни медикаменти
4.    Всички деца с хронични хемолитични анемии


Детска пулмология
1.    Муковисцидоза
2.    Тежка и неконтролирана бронхиална астма
3.    Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб
4.    Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации
5.    Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването
 
6.    Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин
7.    Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея
8.    Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост
Детска гръдна хирургия
1. Деца след оперативни торакални интервенции
Детска офталмология
1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит

Отново напомняме, че основните противоепидемични мерки за предотвратяване възникването и разпространението на COVID-19 са честа хигиена на ръцете, почистване и дезинфекция на повърхности и предмети, редовно проветряване на помещенията, спазване на физическа дистанция от други хора, както и носене на защитни маски за лице. Същите следва да се прилагат както в училище, така и в работната среда и в обществото от останалите членове на домакинството, за да не се допусне заразяване и предаване на инфекцията от и към лицата от най-рисковите групи в обществото – възрастните и хората с придружаващи заболявания, вкл. деца, родители, близки, учители, роднини (баби и дядовци).
По отношение на родители/настойници с риск от тежко протичане на COVID-19 следва да се имат предвид следните придружаващи заболявания: захарен диабет, артериална хипертония, хронично белодробно заболяване, онкологични заболявания, както и всяко заболяване, водещо до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

В тези случаи препоръка за провеждане на дистанционна форма на обучение при дете на родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при родителя/настойника трябва да се издаде от проследяващия лекар специалист за конкретен период от време.
Препоръките съобразно посочените заболявания подлежат на периодична актуализация на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре