Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

eicbs logo 137su

През учебните 2016/2017 и 2017/2018 години ще бъде реализиран училищен проект свързан с повишаване квалификацията на учителите работещи в 137 СУ. Очакванията на 137 СУ по отношение качеството на предоставяните образователни услуги са изразени най-общо в заглавието на проекта "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ И СЪВРЕМЕННО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ". Той синхронизира нуждите на Европейския съюз и националните образователни изисквания с потребностите на училищния екип. Проектът е изцяло финансиран от Европейската комисия със средства на програма ЕРАЗЪМ+.

  • В резултат от анализ на реалностите и необходимостта от подобряване на качеството на работа в 137 СУ формулирахме като основна цел на проекта непрекъснатото поддържане високо нивото на ключовите компетенции на ръководния и учителски състав на 137 СУ  чрез образователни програми, които да способстват за развитие на уменията на учителите за креативност, споделяне и сътрудничество в образователния процес с учениците. Подцелите на проекта ни са:

» Чрез прилагане на образователни иновации и разширяване на връзките, обмена на образователни продукти  и съвместните дейности на ученици и учители с  партньори от други европейски държави да се постигне повишаване нивото на комуникация на използваните чужди езици.

» Чрез подобряване на дигиталните компетенции на учителите и прилагането на усвоени нови образователни технологии да се постигне повишаване креативността на учениците ни и готовността им за очакващия ги пазар на труда.

» Чрез повишаване компетентността на училищния персонал се очаква подобряване на качеството и стилът на  работа в 137 СОУ "Ангел Кънчев".

  • Брой и профил на участниците:

- 2 начални учители с творчески подход към образователните новости и процеса на споделяне;
- 2 учители и психолог от тези, които в момента обучават деца със СОП;
- 2 учители по езици и 2 учители по математика и науки, мотивирили най-голям брой ученици за участие в състезания и олимпиади в последните 3 години;
- 1 учител сред придобилите квалификация за преподаване по програмите на Junior Acievement в българското училище и използвали програмите през последните 3 години;
- 2 учители, преподаващи спорт и/или изкуства, организирали ученици в уроци вън от класната стая през последните 3 години;
- 1 учител по информационни технологии, владеещ английски език и участвал във въвеждането на нови информационни ресурси в обучението през последните 3 години;
- 2 учители преподаващи други предмети на чужд език, които са участвали активно в предишни училищни проекти;
- координатор на проекта;
- директор и заместник директори.

При реализиране на проекта ще се използват следните методи:

- анализ на нуждите и резултатите, целеполагане, дискусии по процедури, избор на дейности, обучение, разпространенение на резултати, оценка.

Предвижданите от нас резултати и въздействие ще бъдат разпознати в подобрения капацитет на 137 СУ през следващите 3 години и ще се изразяват в:

- подобряване атмосферата в класните стаи;
- насищане с електронни уроци и използване на приложими ИТ;
- предприемачеството ще се овладява с казуси;
- придобиване на нови уменията на учениците за работа с интернет и сигурност на ИКТ;
- укрепване на екипния модел на работа за учителите;
- въвеждане на нови методи за усъвършенстване на екипния модел на управление и лидерски умения за успех;
- постигане на по-добри образователни резултати за училището;
- повишаване привлекателността на 137 СУ.

В дългосрочен план за учениците ни промяната ще бъде изразена в:

- повишаване успеваемостта и мотивацията за активно присъствие в класната стая за повече от половината от учениците ни; формиране на реална способност у тях да прилагат своите знания в определен контекст; ще се повиши мотивацията на учениците за кариерно развитие в съответната област; мотивация за висше образование.

За проекта и обученията можете да прочетете повече на: https://twinspace.etwinning.net/22063/home

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре