Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

LOGO GREENПроектът „G.R.E.E.N. in EUROPE - Green Entrepreneurial Education Network in Europe“ - има две основни работни идеи: професионална  квалификация на учителите и образователни иновации в областта на обучението по предприемачество за учениците. Важна част от проекта е качеството на образованието, свързано със създаване на навици за повишаване на устойчивостта на околната среда и активното гражданско образование, както и междукултурният обмен между училищата партньори. Проектните дейности включват сертифициране на уменията, придобити по време на проекта, както за учителите, така и за учениците. Проектът е за обмен на най-добрите образователни практики свързани със  „зеления“ начин на живот. Има за цел  да се създаде мрежа от добри образователни практики на партньорите, за справяне с проблеми на околната среда, които заплашват  собствените  локални области (въздух, вода и почва, битовите отпадъци и др.), и също така практики насочени срещу нездравословен начин на живот (нездравословни храни, използването на  нискокачествени почистващи продукти и др.). Като първа стъпка в развитието на проекта, учениците трябва да придобият знания за партньорите и да бъдат вдъхновени от добри „зелени“ практики, успешни за страните - партньори.

През втората година от дейността на проекта, учениците  трябва да планират как "да внесат" и възпроизведат "зелените" идеи в собствената си локална среда ("зелени" продукти, технологии, алтернативи и т.н.).

В края на проекта, 6-11 годишните ученици ще имат възможност да планират "зелена" рекламна кампания, а 12-18 годишните ученици трябва да са в състояние да изготвят един елементарен "зелен" бизнес план, който  трябва да бъде представен на местни организации и институции, с който да се подкрепи и "да се продаде" избраната зелена идея.

Визитите по проекта ще бъдат фокусирани върху опита на институциите - партньори, върху околната среда и предприемаческия живот, за разширяване на чувството  за глобално гражданство и отговорност към околната среда, за насърчаване на предприемаческия дух, технологичното образование на учениците.

Целите на проекта са в крак с общите политически приоритети и приоритетите, определени от ЕК в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020), чиято съществена цел е подкрепа на подобряване на образователните системи, взаимното обучение, обмен на добри практики и професионално развитие на учителите.

Всички образователни дейности и очакваните в нашия проект задачи са насочени към:
- Осигуряване на обучение за  учители;
- Изучаване на най-добрите практики на страните - партньори в областта на устойчивия  начин на живот;
- Намиране на начин да се осигури обмен на информация относно най-добрите практики в тази област (с помощта на английски език и модерните технологии);
- Посещение на страните на партньори и участие в семинари за проучване на практиките;
- Наставничество над учениците, за да „произвеждат“ идеи за бизнес и да ги  "пренасят", за да променят към живота си към по – здравословен и екологичен;
- Насочване на учениците, бъдещи граждани на Европа, към мислене и планиране на зелена икономика, която може да бъде въз основа на бъдещи системи за производство и потребление на базата на устойчиво използване на ресурсите и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда;
- Укрепване и развитие на кръстосани умения и ключови компетентности, в съответствие с референтната  рамка за ключовите умения за учене през целия живот, по-специално ИКТ умения, предприемачески и езикови компетенции;
- Насърчаване на информираността и образованието в областта на околната среда, развитие на умения, които отразяват секторите зелената икономика;
-Включване, интегриране на иновативни и активни методи на преподаване като: интердисциплинарно  обучение и използването на съвместни методи, за да се засили развитието и повиши нивото на умения и компетенции на учениците;
- Подкрепа на продължаващото   професионално развитие на учителите, за да се справят с работата, основаваща се на дигитални компетентности и иновативни методи на преподаване, в това число и използване на платформата eTwinning;
- Подпомагане на мобилността на ученици, преподаватели и разработване на стратегически партньорства и съвместни курсове за повишаване на интернационализацията на образованието.

Разпространението на резултатите от проекта  е много важен етап в проекта и се фокусира върху два основни аспекта:
- Знания и  процеси, навици и/или продукти, принадлежащи към сферата на „зеления“ начин на живот;
- Образование на учениците от началните класове  до културата на предприемачеството и бизнеса.

Резултатите от този на транснационално  сътрудничество, ще бъдат широко разпространени сред всички заинтересовани страни чрез събития, панаири, изложби и други. Резултати от дейностите ще бъдат публикувани на училищните сайтове и страницата на проекта. Ще бъдат събрани всички добри практики, свързани с преподаването на предприемачески умения и ще бъдат споделени в eTwinning  пространството.

Повече за проекта ще научите на: https://www.facebook.com/greenineurope/?fref=ts.

Официален WEB сайт на проекта: http://www.primocircolotaranto.gov.it/wordpress/erasmus/en/2017/11/03/erasmus-mobility-diary-gilwern-mobility/

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре